Emir Ali Türbesi

Kayseri Talas Caddesi ile Hisarcık yolunun kesiştiği yerde Kartal Hava Şehitliği’nin hemen yanında bulunan bu türbe kitabesinden öğrenildiğine göre; Hicri 751 (1350–1351) yılında Emir Ali tarafından inşa ettirilmiştir. Bu türbeye aynı zamanda “Pişrev Ali Türbesi” de denilmektedir. Eskiden mezarlık içerisinde bulunan bu türbe Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 1955 yılında restore edilmiştir.

Türbe kareye yakın dikdörtgen planlı olup, kesme taştan yapılmış, üzeri tonozla örtülmüştür. Türbenin altında mumyalık, üzerinde de mescit kısmı bulunmaktadır. Mescit bölümüne kuzey duvarının ortasındaki iki taraflı bir merdivenle çıkılır. Giriş kapısı, sivri kemerli bir niş içerisinde basık kemerlidir. Yapının yan yüzlerinde sade ve silme pencereler vardır. Bu kapının kemeri üzerinde de mermer iki satırlık kitabesi bulunmaktadır: “Burası Emir Ali Pişrev’in şehitliğidir H.751 (1350)”.   

Türbe içerisinde üzerinde Ayet-i Kerimeler yazılı iki mezar bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesinin baş taşı üzerinde; “Burası, merhum saadetli Emir Pişrev diye tanınan Ömer oğlu Ali’nin Allah Rahmet eylesin kabridir”. Mezarın ayak taşında da; “Mübarek Ramazan ayının yarısında hicri 750 (1349)” yılında öldüğü yazılıdır. Bugün bu mezar taşları Mehmet Zengi Türbesinde bulunmaktadır.  

Check Also

Roma Mezarı

Sahabiye Medresesi’nin arkasında ve İstasyon Caddesinde bulunan, erken Roma çağına ait olduğu sanılan mezar, siyah …

One comment

  1. Mumyalık bölümüyle birlikte iki katlı olarak inşa edilen türbe kuzey-güney doğrultuda 8.60×7.40 m. ölçülerinde kareye yakın dikdörtgen planlı ve dikdörtgen gövdelidir. Mumyalık ile gövde bir kornişle ikiye ayrılmıştır. Mumyalığın doğu ve batı duvarı 1.80m., kuzey duvarı ise 1 m. ölçülerinde farklı kalınlıkta yapılmıştır. Türbenin cenazeliğine kuzeydeki taçkapıya çıkan iki kollu merdivenin altındaki düz lentolu kapıdan ulaşılmaktadır. Cenazelik mevcut zeminden 50 cm. aşağıdadır ve üzeri sivri beşik tonozla örtülmüştür. Türbenin mescid kısmına iki kollu merdivenlerden çıkılarak ulaşılmaktadır. Cepheden taşırılmamış olan ve saçağa kadar yükseltilen taçkapı iki bordürle çerçevelenmiştir.

    İçteki dar dıştaki geniş olarak düzenlenen bordürler süslemesizdir. Taçkapının kavsara kemeri, üst üste konmuş konik şekilli mukarnaslı başlıklara oturmaktadır. Taçkapı alınlığının ortasında yapının beyaz mermer üzerine yazılmış kitabesi yer almaktadır. Türbenin doğu ve batı duvarına yüzeyden hafif çökertilerek dikdörtgen formunda pencereler açılmıştır. Güney cephenin üst kısmında bir mazgal pencere yer almaktadır. Türbenin üst örtüsü kuzey-güney doğrultuda uzanan sivri beşik tonozla örtülüdür.

    Güney cephenin ortasında yer alan mihrap düz silmeli bir bordürle kuşatılmıştır ve mihrap nişi dört sıra mukarnaslı kavsaraya sahiptir. Mescid zemini kesme taş kaplamalıdır. Mescidde iki sanduka bulunmaktadır. Bu sandukalardan biri Emir Ali’ye ait olup, üzerindeki yazıdan Ömer oğlu Ali’nin 750 yılı Ramazan ayında öldüğü anlaşılmaktadır. Diğer sandukadaki yazılar tam okunamamıştır. Kitabe ve sanduka yazıtlarından Emir Ali’nin H.750/ M.1349 yılında öldüğü, türbesinin ise bir yıl sonra H.751/M.1350-51 inşa edilmiş olduğu anlaşılmaktadır.

Bir yanıt yazın