Kayseri Üniversitesi

I. GİRİŞ

Misyon

Kayseri Üniversitesi, uygulama ve proje odaklı, iş dünyası ile bütünleşen, bölgesel kalkınmaya katkı sağlayan ve nitelikli insangücünü yetiştirerek toplumsal fayda oluşturan bir üniversitedir.  

Vizyon

Uygulama odaklı öncü ve örnek bir üniversite olmak.

II. KURULUŞUN TARİHÇESİ VE GENEL BİLGİLER

Üniversitemiz 18 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla kurulmuştur. Üniversitemizde 4 fakülte, 1 enstitü, 11 meslek yüksekokulu bulunmaktadır.

 Fakülteler, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, yeni kurulan Develi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ile Develi İslami İlimler Fakültesi’dir.

Meslek Yüksekokulları, Bünyan Meslek Yüksekokulu, Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu, Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu, Pınarbaşı Meslek Yüksekokulu, Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu, Yahyalı Meslek Yüksekokulu, Meslek Yüksekokulu ve yeni kurulan Yeşilhisar Meslek Yüksekokulu ile İncesu Meslek Yüksekokulu’dur.

Enstitü, Lisansüstü Eğitim Enstitüsüdür.

Üniversitemiz faaliyetlerini kampüsü oluşturuluncaya kadar Erciyes Üniversitesi kampüsü içerisinde sürdürecektir.

III. HİZMETİN KONUSU

Türkiye’de yükseköğretim T.C. Anayasası’nın 130. ve 131. maddeleri ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile düzenlenmektedir. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun amacı; yükseköğretimle ilgili amaç ve ilkeleri belirlemek ve bütün yükseköğretim kurumlarının ve üst kuruluşlarının teşkilatlanma, işleyiş, görev, yetki ve sorumlulukları ile eğitim-öğretim, araştırma, yayım, öğretim elemanları, öğrenciler ve diğer personel ile ilgili esasları bir bütünlük içinde düzenlemektir. İlgili Kanunun 12. maddesi uyarınca; yükseköğretim kurumlarının görevleri;

a. Çağdaş uygarlık ve eğitim – öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun ve ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim – öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık yapmak,

b. Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde kullanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan gücü yetiştirmek,

c. Türk toplumunun yaşam düzeyini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilim verilerini söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak,

d. Örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim yoluyla toplumun özellikle sanayileşme ve tarımda modernleşme alanlarında eğitilmesini sağlamak,

e. Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve gelişmesini ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak, kamu kuruluşlarına önerilerde bulunmak suretiyle öğretim ve araştırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluşlarınca istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini ve önerilerini bildirmek,

f. Eğitim – öğretim seferberliği içinde, örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini üstlenen kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak,

g. Yörelerindeki tarım ve sanayinin gelişmesine ve ihtiyaçlarına uygun meslek elemanlarının yetişmesine ve bilgilerinin gelişmesine katkıda bulunmak, sanayi, tarım ve sağlık hizmetleri ile diğer hizmetlerde modernleşmeyi, üretimde artışı sağlayacak çalışma ve programlar yapmak, uygulamak ve yapılanlara katılmak, bununla ilgili kurumlarla işbirliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak,

h. Eğitim teknolojisini üretmek, geliştirmek, kullanmak, yaygınlaştırmak,

i. Yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim-öğretim esaslarını geliştirmek, döner sermaye işletmelerini kurmak, verimli çalıştırmak ve bu faaliyetlerin geliştirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmaktır.

V.HİZMET/YATIRIM DURUMU

 Henüz Üniversitemiz bütçesi bulunmadığından herhangi bir yatırım/hizmet faaliyeti bulunmamaktadır.

VI.SORUNLAR

Üniversitemize bağlı 4 fakülte, 1 enstitü, 11 meslek yüksekokulu ile 13.437 öğrencimiz eğitim görmektedir.

Üniversitemiz yeni kurulduğundan henüz idari teşkilat yapısı oluşturulamamıştır. Zaman zaman bundan kaynaklı sorunlar yaşanmaktadır.

VII. ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Üniversitemize bağlı fakülte, enstitü ve yüksekokullarda 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı Haziran ayı itibariyle 13.437 öğrenci öğrenim görmektedir. Üniversitemiz öğrencilerine daha nitelikli hizmet verebilmek için merkez kampüsümüzün ve idari teşkilat yapımızın ivedilikle kurulması gerekmektedir.

Üniversitemizin idari birimlerinde hizmetin daha verimli bir şekilde verilebilmesi için yeterli sayıda idari personel kadrosu verilmelidir.

Üniversitemiz yeni kurulduğundan eğitim-öğretim sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için öğretim elemanı kadrosu tahsisi gerekmektedir                     

Üniversitemiz bünyesinde 8 profesör, 9 doçent, 30 Doktor Öğretim Üyesi, 78 öğretim görevlisi, 3 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 128 akademik personel ve 51 idari personel mevcuttur.

Telefon: 03524380664
Fax: 0352 438 06 65
Web: http://www.kayseri.edu.tr
E-posta: basinyayin@kayseri.edu.tr
Adres: Yenidoğan Mahallesi Turhan Baytop Sokak 38280 Talas / KAYSERİ
Rektör: KURTULUŞ KARAMUSTAFA

Bir yanıt yazın